خودت نیستی، ولی خدات اینجاست... همینقدر از تو سهم من باشه کافیه... اما من همیشه منتظرم دوباره تو هوای شهری نفس بکشم که تو توش نفس میکشی... ریه هام اکسیژن عشقتو میخواد... برات شعر جدید گفتم تا بیای و تو گوشت زمزمه کنم... همون موقع که چشماتو میبندی و توی موهام نفس میکشی... من عطر آرام تنت را..... دوست دارم..
2020/09/27 - 14:39