تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد
اندیشه های منفی خود او است
“کنفسیوس”
2020/09/30 - 23:37 در دوستان قدیمی نایس فان