همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم
اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده‌ایم …!
2020/09/30 - 23:41 در دوستان قدیمی نایس فان