همیشه هروقت فکر کردی بیشتر از بقیه میفهمی، اول یکم سکوت کن بعد هم یکم تأمل و تعلل

بعد حرفتو بزن...
برای حفظ شخصیت خودمون به خودمون قبل از همه احترام بزاریم
آدمی که به خودش احترام میزاره، حتتتما به بقیه بیشتر احترام میزاره، چون نمیخواد به خودش بی حرمتی بشه.
سکوت همیشه معناش فرار یا نفهمیدن نیست فقط میخوایم حرمتها حفظ بشه
2020/10/04 - 17:15