طرفو نیگا میکنی یاد کیوی میافتی
اونوقت دلش میخواد همسر آیندش سرنتی پیتی باشه...
فحش فحش فحش :/

2020/10/09 - 16:17
دیدگاه
Ares

{-18-}

1399/07/18 - 16:19 ·
mohammad_mahmoodi

خیلی دلشون هم بخادوالا.نکنه خیال میکنن خودشون زلیخاهستن

1399/07/18 - 20:20 ·
bye_bye

بله هستن

1399/07/18 - 20:41 ·
mohammad_mahmoodi

حتمااوناهم یوسف هستن

1399/07/18 - 20:54 ·
bye_bye

نمیفهمم چی میگی... حرف من واضح بود. با یوسفها کاری ندارم فعلا شمرها رو دارم میگم

1399/07/18 - 20:56 ·
Ares

خخخ..حتمن

1399/07/18 - 20:57 ·
mohammad_mahmoodi

بهتره که بفهمی کسی که دیگرانومثل کیوی میبینه خودشوچی حساب کرده بنظرت

1399/07/18 - 21:02 ·
bye_bye

حتما بهتر از کیوی

1399/07/18 - 21:03 ·
mohammad_mahmoodi

حتماموز

1399/07/18 - 21:04 ·
bye_bye

مجبور نیستی بیای اینجا کامنت بزاری... چرا به تو برخورد؟ فک کنم تو دنیای واقعی زندگی نمیکنی یا هم جنسای خودتو نمیشناسی... لاشی بازیاشون خبر نداری... دلیلی نداره به خودت بگیری... دیگه هم دوست ندارم کامنت بدی

1399/07/18 - 21:06 ·
bye_bye

واسه کی داری نمک میپاشی؟

1399/07/18 - 21:08 ·
mohammad_mahmoodi

توچراازکامنت ناراحت میشی وازنظرات بهت برمیخوره ...خوب شایدکسی که دیگرانومثل کیوی نگاه میکنه خودش بدترازکیوی باشه منظورم باشمانبودکلی گفتم....خیلی هم بخودت نگیرکه بیام کامنت بزارم...افتاد؟؟

1399/07/18 - 21:12 ·
bye_bye

نه مث اینکه واس تو نیافتاد من چی گفتم... خوش اومدی

1399/07/18 - 21:13 ·
bye_bye

من از نظرات بهم برنمیخوره از مقاومت بعضیا در برابر فهم ساده نرین جملات بدم میاد. مجبورم نیستم با کسی بحث کنم چون حوصلشو ندارم. تو هم برو تو پیج خودت و زیر پستای بقیه نمک بپاش... حوصلتو ندارم.

1399/07/18 - 21:15 ·
mohammad_mahmoodi

توهم بروباهموناکه به به وچهچه واست میزنن وهندونه میزارن پست بزار

1399/07/18 - 21:19 ·
bye_bye

من با هرکی دلم بخواد میرم... اینکه حرفمو میزنم واسه به به و چه چه کسی نیست ولی باهرکی دلم بخواد میرم.

1399/07/18 - 21:21 ·
mohammad_mahmoodi

بسلامت.....رفتن مثل آب خوردنه برات بمونی عجیبه

1399/07/18 - 21:25 ·
bye_bye

با این حرفات چیزی عوض نمیشه... تو باید بری دکتر چون مشکل برچسب زدن به دیگرانت هنوز حل نشده... بیچاره زنت که ی عمر زیر چکش بدبینیهات باید باهات بمونه... مطمئن بلش اونم میره

1399/07/18 - 21:28 ·
mohammad_mahmoodi

برچسپی نزدم حقیقت گفتم بلدنیستم تعریف الکی بکنم که کسی خوشش بیاد...حالاکی خواست زن بگیره که خوشبخت باشه یابیچاره ...‌شماتایه حرف کوچکی بهتون میزنن میگین حوصله توندارم کامنت نزاردیگه وای بحال کسی که یه عمری میخادباهات زندگی کنه

1399/07/18 - 21:33 ·
bye_bye

باشه. تو خوبی... اوکی

1399/07/18 - 21:34 ·
mohammad_mahmoodi

نخیرمن ازبدهم بدترم مخصوصاالان

1399/07/18 - 21:37 ·
bye_bye

منم... پس سر ب سرم نزار

1399/07/18 - 21:38 ·
mohammad_mahmoodi

توبروپستاشون لایک کن ...

1399/07/18 - 21:40 ·
bye_bye

عه... منتظر اجلزت بودم.. . تو هم برو کامنت بزار و یکم بچت حوصلت سر نره... منو ولم کن برو

1399/07/18 - 21:41 ·
mohammad_mahmoodi

من خرکی باشم که کسی بخاداجازه بگیره....خداحافظ

1399/07/18 - 21:44 ·
bye_bye

بروووووووووووووووو

1399/07/18 - 21:45 ·