برگرديم به زمان هاى قديم
به ما تكنولوژى نيامده جانم...
برايت نامه مينوسم!
از مبدأ معلوم،
به مقصدِ نا معلوم...
عزيزِ جانم؛
سلام
كلام را كوتاه ميكنم!
ملالى نيست جز دلتنگى هاى هر شب و
مرورِ تمامِ خاطراتى كه اى كاش از ذهنَت پاك نشده باشد!
همين!
دلتنگِ "تو"،
"من"
2020/10/10 - 10:50