بدبختى به دارا و ندار بودن نيست
بدبختى به رفتار منش زشت به عادتهاى ناپسند آدمها
2020/10/25 - 10:16
پیوست عکس:
photo_2020-10-25_10-10-28.jpg
photo_2020-10-25_10-10-28.jpg · 1280x1254px, 121KB
دیدگاه
sarzaminman101

بدبختى به دارا و ندار بودن نيست
بدبختى به رفتار منش زشت به عادتهاى ناپسند آدمهاست
بعضى آدمها بدبختى در ذاتشان هست
دوست دارند بدبخت باشند
بدبخت زندگى كنند
بدبخت هم از دنيا بروند
اين آدمها همانهايى هستند
كه هر روز دلشان يك جاى ديگرى بند است
به دروغ و خيانت و هرزگى و بى بندو بارى
بايد دست اين بيچاره ها را محكم گرفت
و ياد آوريشان كرد
كه چقدر تو بدبختى....

1399/08/4 - 10:16 ·