دل نبنــــد ....

گـــاهــی چشمــانت را ببنــد

بگذار رد شــوند ....

تمام ڪسانـــے ڪــہ خوبے نمیدانند

عشق را درڪ نمیڪنند

2020/10/28 - 21:25
دیدگاه
sarzaminman101

دل نبنــــد ....

گـــاهــی چشمــانت را ببنــد

بگذار رد شــوند ....

تمام ڪسانـــے ڪــہ خوبے نمیدانند

عشق را درڪ نمیڪنند

براے دوست داشتن دنبال دلیل

و براے رفتن دنبال بهــانہ میگردن

1399/08/7 - 21:25 ·