تو خواستی که بشی همه کس من
تو خواستی که بشی دلواپس من
به جرات میگم این فقط تو هستی
تو اخر آدمای پستی
گذاشتی رفتی پس راهمو که بستی
تو خارم کردی و منم شکستی
نگو دروغه که یه مادری تو
لیاقتت همینه آدیم تو
پناهم تو بودی دارو ندارم
الهی بشکنی منو شکستی
من از ته دل میگم بدونه
میخام از ته قلب تنها بمونه

2020/10/30 - 16:37