ے

گفتند ڪجاست یارت
گفتم درون سینہ ام
گفتند نـامش
گفتـم درد ...

‌‌

2020/11/03 - 04:12 در عشق اول