مهربانی
مهمترین اصل "انسانیت" است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی
من هنوز روی زمین ارزش دارم

2020/11/04 - 18:01