تو هستےدرڪنارم
حاﻝِمن خوبہ

نہ غمگینم نہ زارم
حاﻝِمن خوبہ

اگہ هیچڪس نخوادَم
ڪہ نمےترسم

توروڪہﺩوستﺩارم
حاﻝِمن خوبه

بااینڪہ توحواست
پرتہ دنیاتہ

بااینڪہ بیقرارم
حاﻝِمن خوبہ
2020/11/05 - 10:31
پیوست عکس:
photo_2020-11-05_10-26-06.jpg
photo_2020-11-05_10-26-06.jpg · 1250x1280px, 134KB