تلاش نکن واسه داشتن کسی که همه داشتنش!
2020/11/13 - 00:20