در خم زلف تو،
پابند جنون شد دل من


بی‌خبر از دو جهان
غرقه به خون شد دل من


چونکه با رشتهٔ گیسوی
تو پیوندی داشت


مو به مو بسته به زنجیر
جنون شد دل من
2020/11/13 - 19:35