از شگفتی های دنیا ، یکی این است که حتی اگر تلخ ترین و دردناک ترین و دلسوز ترین سرنوشت برای یکی از اهل آن رقم بخورد ، با هم به قدر کافی خنده و قهقهه و سرمستی داریم تا رویش را بپوشاند.

2020/11/14 - 22:56
پیوست عکس:
انسانیت.jpg
انسانیت.jpg · 1280x720px, 346KB