آدم عاقل از هر چیزی که باعث چاقیش میشه باید دوری کنه مثل ترازو ، آیینه ، دوربین!
2020/11/15 - 22:53