آدم ڪسے رو ڪه بیشتر از همه دوست

داره،زودتر از دستش ناراحت میشه!

این حساسیت از دوست داشتن زیاده

پس درڪش ڪن نه ترڪش
2020/11/19 - 10:01