مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اماخوشبختی دیگران
همیشه جلو دیدگان آنهاست..

به داشته هاي خود عميق تَر نگاه كنيم.
2019/07/10 - 15:51