آدما تنها با بُردهایی که به دست میارن راضی نمیشن اونا دوست دارن باختنِ بقیه رو هم تماشا کنن!
2020/11/20 - 11:52