خدا آدمارو از زندگیمون حذف میکنه چون حرفایی رو پشت سرمو میشنوه که ما نمیشنویم!
2020/11/20 - 22:48