وقتی یکی دوستون داره معنیش این نیست که خیلی کامل و تو دل برو هستین اون فقط چشماشو رو بدیات بسته!
2020/11/20 - 22:57