????????????گلی ز باغ عشق????????????

جان به جانان میدهم
با دل و جان میدهم

گلی ز باغ عشق به او
مست و خندان میدهم

عاشقانه ،شاعرانه،بی بهانه
دل به دلدار، آسان میدهم

ز لب لعل سرخ و آتشین
یک بوسه، فراوان میدهم

آه ز دست این مردمان
بهای عشق را، ارزان میدهم

جلوه ی مهتاب هم گر باشی!
عارفانه برایت نور تابان میدهم

نشکن دل سیمای خود را عزیزم
که ز چشمم برایت آب روان میدهم


2020/11/22 - 16:00