"زندگی کن" به شیوه خودت
با قوانین خودت
با باورها و ایمان قلبی خودت
"مردم" دلشان میخواهد
موضوعی برای
گفتگو داشته باشند...

برایشان فرقی نمی کند
چگونه هستی
"هر جور" که باشی
"حرفی" برای گفتن دارند...
2020/11/22 - 22:38