دوباره مےسرایمت تو را ڪه شاعرانه اے
بهـانـه میڪند دلم تورا ڪه بے بهانه اے

همیشه چشمهاے تو دلیلِ شعرهاے من
میانِ این همه غزل فقط تو عاشقانه اے

خدا تـورا نیـافرید مگر بـراے قلـبِ من
ڪه از تبـارِصبحےو زلال و صادقـانه اے

بخند خنده هاےتو بهـانهٔ ترانه هاست
دلیلِ هـر سڪوتےو شروعِ هر ترانـه اے

نهـاد بے گزاره اے اگر ڪه بےخبـر ولے
رسیدےو براےمن همیشه جاودان شدے

2020/11/22 - 22:42