باده پیش آر که رفتند از این مکتب راز
اوستادان و فزودند معمای دگر

2020/11/25 - 23:37
پیوست عکس:
85b057617091e4dbfc46629c90e57094.jpg
85b057617091e4dbfc46629c90e57094.jpg · 236x420px, 22KB