تا روم از پی یار دگری می باید
جز دل من دلی و جز تو دلارای دگر

2020/11/25 - 23:37
پیوست عکس:
adc578a6aedc0cfd163d771486cd43c6.jpg
adc578a6aedc0cfd163d771486cd43c6.jpg · 236x285px, 10KB