امشبی را كه در آنیم غنیمت شمریم
شاید ای جان، نرسیدیم به فردای دگر

2020/11/25 - 23:38
پیوست عکس:
f76e1576ae4d7263514631336486a445.jpg
f76e1576ae4d7263514631336486a445.jpg · 236x354px, 10KB