گر چه مستیم و خرابیم چو شب های دگر
باز كن ساقی مجلس سر مینای دگر

2020/11/25 - 23:38
پیوست عکس:
90fa9d11335dfff818ef48813f2d3203.jpg
90fa9d11335dfff818ef48813f2d3203.jpg · 236x420px, 19KB