یکی واسم تعریف کرد گفت بچه بودم تو کلاس بغل دستیم صد تومن پولشو گم کرد گریه و زاری میکرد دلم سوخت صد تومن پول هفتگیمو از کیفم درآوردم انداختم زیر پاش پیداش کرد خوشحال شد بعد معلممون برگشت گفت من که دیدم صد تومن پولی که ازش دزدیده بودی رو عذاب وجدان گرفتی انداختی زیر پاش بعده اون هم تختیم جاشو عوض کرد همه بچه هام بهم گفتن دزد{-29-}

محبت بیجا نکنیم{-29-}
2020/11/26 - 00:10