جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت....
2020/11/26 - 12:10
دیدگاه
dr-arash

باتوکل به خدا موفق میشوی....‌

1399/09/6 - 12:14 ·
Mahpar

ان شالله

1399/09/6 - 13:22 ·
dr-arash

حتما میشوی‌..

1399/09/6 - 15:25 ·
Mahpar

{-35-}

1399/09/6 - 22:40 ·
dr-arash

{-35-}ازگل تونم ممنونم ...لطف کردین...‌{-35-}

1399/09/7 - 01:13 ·