دیگه چرا وقتی پیکتو میاری بالا میگی به سلامتی خودم تو اگه سلامتیت برات مهم بود شیر میخوردی!
2020/11/27 - 00:42