شرایط نگهداری کاکتوس در آپارتمان و خانه

نگهداری کاکتوس در آپارتمان واژه ساکولنت یک صفت محسوب می شود که به گیاهان ذخیره کننده ی آب اطلاق میشود چه کاکتوس چه

2020/12/05 - 17:49