ما آخرین نسلی هستیم که تو کوچه ها لی لی بازی می کردیم بستنی زی زی گولو می خوردیم با متکاها خونه می ساختیم تفنگ آب پاش داشتیم و کل سال منتظر تابستون بودیم!
2020/12/05 - 23:41