این که بی محلی می کنی به کسی که شب و روز بت فکر میکنه و توجه می کنه شاخ بازی نیست اوج پستی و بیشعوریه!
2020/12/07 - 00:01

باز نشر توسط