جغرافیای کوچک من
همین چشم های مشکی توست
که هیچ چیز جایش را نمی گیرد .2020/12/08 - 22:41