ایستگاه بعدی

آخرین ایستگاه خواهد بود

برای قطاری که از دل من می‌گذرد

از تنها مسافر باقی مانده تقاضا می‌شود

وسیله‌ای جا نگذارد

دفتر اشیای گم شده نیز

برای همیشه تعطیل است...


2020/12/08 - 23:12