بی معرفت من هواتو که هیچ زمینتم داشتم حداقل به درد هم که نخوردیم باعث درد همم نشیم!
2020/12/08 - 23:42