حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

2020/12/14 - 16:32 در بوشهری ها
دیدگاه
Alirezaaa32

خیلی

1399/09/25 - 08:38 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/09/26 - 10:49 ·
Alirezaaa32

ممنونم

1399/09/26 - 11:29 ·
ber99keh

خواهش می کنم

1399/09/26 - 11:32 ·