کاش میشد برای ساعتی مرد

آنوقت است که میفهمی چه کسی

در نبودنت دق میک ند

و

چه کسی ذوق می کند

دلم ساعتی مردن می خواهد

2020/12/14 - 16:36 در بوشهری ها