از اونی که می گفت بخاطرت با کل دنیا می جنگم چه خبر هنوز در حال جنگیدنه یا شهید شده!
2020/12/16 - 01:16