اگه بخاطر سرقت جوجه هات به روباهه رحم کردی یادت باشه باید منتظر شکار گوسفنداتم باشی!
2020/12/16 - 01:33