اونایی که بین دل و عقل عقلو انتخاب میکنن شاید کار درستی میکنن ولی هیچوقت حال دلشون خوب نیس!
2020/12/18 - 00:27