3 دسته دانشجو داریم:


اونایی که جزوه هاشونو با 7 رنگ مختلف مینویسن،
اونایی که جزوهاشونو با ی خودکار آبی مینویسن،
اونایی که جزوه نمینویسن و آخر ترم آویزون اون دو تای دیگه ان!2020/12/18 - 10:45