در آغوش هم

در اين دايره‌ بى‌ پايان

من امتداد توام

يا تو امتداد منى ؟
2020/12/23 - 21:16 در عشق اول