جغرافیای کوچک من بازوان توست

ای کاش تنگ‌ تر شود

این سرزمین به من
2020/12/23 - 21:21 در عشق اول