تنها بمونی خیلی با ارزش تره تا اینکه رو نیمکت ذخیره ی زندگی کسی باشی!
2020/12/23 - 23:27