سالهاست در مدار نگاهت مانده‌ ایم

مثل یک سیاره‌ی کوچک

لحظه‌ ای پلک بیانداز نفسی تازه کنیم
2020/12/25 - 22:09 در عشق اول