باید ڪنم ـ ـ !
چنـــدیست مےڪنم
من مےتـــوانــم ! میشود !
تلقین میڪــــنم
حــــالم ـ ـ؟ نه ـ ـ ـ اصلا نیست
تا بعـدبهتر مےشوم،فڪرے به حال این آرام غمگین مےڪنم
من مےپذیرم رفته اےوبرنمےگردے،همین!
خودرابراےدرڪ این صدبار مےڪنم
ڪم ڪم زیادم مےروےاین روزگارورسم اوست
این جمله راباتلخیش صدبار مےڪنم !
2020/12/27 - 00:44 در A-D-M

باز نشر توسط