لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند خواب می مانند کار نمـــــی کنند کـــــــــــــــــــوک نمــــــی شـــــوند عــــــــــــــقب مـی مــــــــــــــــانند و از رفتن خسته میشـــــــــــــــوند این بلاها از وقتی به سر آدم میاد که منتظر کسی باشــــــــــــی که دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــش داری

2020/12/27 - 09:24