گیسو شکسته ای و دلم را شکسته ای
دل را چه خوش ولی به سر زلف بسته ای
پنهان چو "گنج" در دل "ویرانی" ای عزیز
تنها درین خرابه "تو" با "ما"، نشسته ای

2020/12/29 - 15:26